Wstępna adaptacja zawodowa przed skierowaniem funkcjonariusza lub pracownika na kurs przygotowawczy

Wprowadzenie Programu wstępnej adaptacji zawodowej przed skierowaniem funkcjonariusza lub pracownika na kurs przygotowawczy zakłada stworzenie jednolitych standardów we wszystkich jednostkach organizacyj­nych Służby Więziennej - dotyczy to zarówno wiedzy merytorycznej, umiejętności jak i postaw niezbędnych do właściwego pełnienia służby lub wykonywania pracy.